Onze algemene voorwaarden

HUREN BIJ HET FEESTPUNT

 • Al onze prijzen zijn gebaseerd op een huurperiode van 24 uur.

Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle huurovereenkomsten evenals op de uitvoering daarvan door Het Feestpunt (hierna te noemen “verhuurder”), aangegaan met derden, hierna te noemen “huurder”.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn met uitsluiting van eventuele door de huurder gehanteerde algemene voorwaarden en/of condities van toepassing.
 3. Afwijkende voorwaarden en/of condities zijn slechts van toepassing indien en voor zover dat uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. De huurder kan hieraan in andere overeenkomsten geen rechten ontlenen.

Legitimatie

 1. Bij het ophalen/leveren van de goederen is de huurder verplicht een geldig legitimatiebewijs zoals rijbewijs, identiteitskaart of paspoort te tonen.

Huurperiode

 1. Alle huurprijzen, vermeld op de website www.hetfeestpunt.nl, gelden voor 24 uur, tenzij anders vermeld/overeengekomen.
 2. De materialen worden op de dag van verhuur door de medewerkers van Het Feestpunt gebracht en worden de dag erna weer opgehaald, tenzij anders afgesproken. Per e-mail kan er met de verhuurder afspraken gemaakt worden hiervan af te wijken zonder de huurperiode te wijzigen.
 3. Lange termijn huren is in principe niet mogelijk.

Betalingscondities

 1. Tenzij anders is overeengekomen, dient de overeengekomen huursom overgeschreven te worden op het rekeningnummer NL29ABNA0105412945 tav HET FEESTPUNT, vóór het leveren van het materiaal.
 2. Bij overschrijding van de huurperiode zal nogmaals hetzelfde dagtarief berekend worden als boetebedrag. Dit dient binnen 14 dagen overgeschreven te worden op het rekeningnummer NL29ABNA0105412945 tav HET FEESTPUNT. De borg kan niet gebruikt worden als betaling voor dit boetebedrag.
 3. Alle kosten met betrekking tot materiële of immateriële schade zijn voor rekening van de huurder.

Verplichtingen van de huurder

 1. De huurder dient alle materialen voor teruggave te controleren. Bij het constateren van manco’s, gebreken of andere klachten dient de huurder direct contact op te nemen met de verhuurder. Het gebruik van de goederen heft het recht op om achteraf te reclameren.
 2. De huurder is gedurende de gehele huurperiode aansprakelijk voor verlies en/of beschadiging van de gehuurde goederen.
 3. Het is de huurder niet toegestaan de gehuurde goederen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verhuurder aan een ander onder te verhuren, weder te verhuren of anderszins in gebruik te geven.
 4. Huurder is niet gerechtigd veranderingen in c.q. aan het gehuurde aan te brengen.

Materialen

 1. Zodra de verhuurder de gehuurde goederen heeft terugontvangen, worden deze goederen binnen de week gecontroleerd en – indien mogelijk en van toepassing – in aanwezigheid van de huurder geteld. De telling door de verhuurder is bindend.
 2. De huurder draagt het contractuele en wettelijke risico van zgn. producten- en dienstenaansprakelijkheid vanaf het moment dat de goederen ter beschikking worden gesteld tot het tijdstip dat de goederen weer in het bezit van de verhuurder gekomen zijn. Gedurende de in de vorige zin vermelde periode vrijwaart de huurder derhalve de verhuurder tegen alle aanspraken, die derden in verband met de gehuurde goederen jegens de verhuurder mochten doen gelden.
 3. De huurder is tijdens de huurperiode en zolang hij de goederen onder zich heeft aansprakelijk voor verlies, beschadiging, breuk van en elke kwaliteitsvermindering aan de goederen, door welke oorzaak dan ook. In deze gevallen blijft de huurprijs verschuldigd, daarnaast wordt de vervangingswaarde van verlies en/of herstelkosten bij beschadiging van en aan goederen aan de huurder in rekening gebracht.
 4. De huurder dient de materialen die tijdens het gebruik nat geworden zijn, te drogen, alvorens deze in te pakken ter voorkoming van weer.
 5. De materialen dienen schoongemaakt te worden geretourneerd. Indien dit niet voldoende wordt geacht door de verhuurder, zullen er extra schoonmaakkosten worden gerekend op basis van een calculatie van een ingeschakelde expert.

Schade en schadevergoeding

 1. Het gehuurde blijft te allen tijde eigendom van de verhuurder.
 2. De huurder is aansprakelijk voor verlies, diefstal, beschadiging, breuk of het op enigerlei wijze onbruikbaar worden van de gehuurde goederen en zal de gehuurde goederen tegen nieuwwaarde dienen te vergoeden.
 3. Bij verlies, diefstal, beschadiging, breuk e.d. dient de huurder hiervan de verhuurder onmiddellijk op de hoogte te brengen.
 4. Indien zoekgeraakte goederen of onderdelen daarvan door de huurder worden teruggevonden, dient de huurder deze binnen 14 dagen nadat de goederen in overeenstemming met de afspraak hadden moeten zijn geretourneerd alsnog aan de verhuurder te retourneren. Een eventueel reeds door de huurder betaalde schadevergoeding zal, indien de teruggevonden goederen zich nog in dezelfde staat bevinden als bij aanvang van de huurperiode, door de verhuurder aan huurder worden terugbetaald. De verhuurder is hierover geen rente aan de huurder verschuldigd.
 5. De huurder wordt geadviseerd de risico’s tegen storm, diefstal, vernieling, brand, blikseminslag enz. te verzekeren.
 6. Bij het vaststellen van schade, reparatie- en reinigingskosten is de huurder te allen tijde gebonden aan de bevindingen van de verhuurder dan wel aan de bevindingen van de door de verhuurder ingeschakelde expert.

Weersinvloeden

 1. De verhuurder behoudt zich het recht voor om bij slechte klimatologische omstandigheden, een en ander uitsluitend ter beoordeling van de verhuurder, de huurovereenkomst te annuleren zonder dat dit de huurder het recht geeft om schadevergoeding of enige andere vergoeding te vorderen.

Niet-toerekenbare tekortkoming

 1. Indien de verhuurder door een niet-toerekenbare tekortkoming is verhinderd de overeenkomst na te komen, is de verhuurder gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en kan zij dientengevolge niet langer worden gehouden aan de opgegeven levertijd. De huurder kan uitdien hoofde geen recht op een eventueel overeengekomen boete noch op vergoeding van kosten, schade, daaronder begrepen gevolgschade, of interesten doen gelden.
 2. Als een niet-toerekenbare tekortkoming zal o.a. gelden: oorlog, oorlogsgevaar, mobilisatie, oproer, staat van beleg, werkstaking of uitsluiting, brand, slechte weersomstandigheden, ongeval en ziekte van personeel, bedrijfsstoring, stagnatie in het vervoer, beperkingen van invoer/uitvoer of andere beperkingen van overheidswege, evenals elke belemmerende omstandigheid die niet uitsluitend van de wil van de verhuurder afhankelijk is, zoals de niet- of niet tijdige levering van zaken of diensten door derden die door de verhuurder zijn ingeschakeld.
 3. De verhuurder stelt zich evenmin aansprakelijk in geval zij de goederen niet, of niet op de afgesproken tijd kan leveren door vermissing of door een handelen of nalaten van de vorige gebruikers met betrekking tot de materialen.

Aansprakelijkheid

 1. De verhuurder is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, directe en/of gevolgschade, daaronder begrepen schade aan personen, zaken of percelen van derden, ontstaan door welke oorzaak dan ook, behoudens in geval van grove schuld of opzet van haar kant.
 2. De verhuurder is eveneens niet aansprakelijk in de hierboven bedoelde zin voor handelingen van haar vrijwilligers of andere personen, die binnen zijn risicosfeer vallen, hierbij inbegrepen (grove) schuld of opzet van deze personen.
 3. Indien de verhuurder op basis van haar op dat moment bekende feiten en/of omstandigheden overgaat tot uitoefening van een opschortingsrecht of ontbindingsrecht, terwijl nadien onherroepelijk komt vast te staan dat de uitoefening van een dergelijk recht ten onrechte is geschied, is de verhuurder niet aansprakelijk en niet gehouden tot enigerlei vergoeding van schade over te gaan.
 4. In die gevallen waarin de verhuurder aansprakelijk is, is de aansprakelijkheid beperkt tot de huurprijs van de goederen, ongeacht een eventuele dekking door de verzekeraar(s).
 5. De huurder vrijwaart de verhuurder tegen iedere vordering tot schadevergoeding van derden, ongeacht de oorzaak.

Geschillen

 1. Op alle overeenkomsten welke door de verhuurder worden gesloten, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Indien de verhuurder in rechte wordt betrokken en nadien blijkt dat dit geheel of grotendeels ten onrechte is geschied, is de huurder de kosten van buitengerechtelijk verweer tot aan de datum van dagvaarding aan de verhuurder verschuldigd.